Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej OW) regulują wzajemne stosunki umowne pomiędzy pensjonatem Čtyřlístek, Nerudova 136, Teplice nad Metují, którego operatorem i właścicielem jest Jiří Heinzl, Radvanice 213, ICO 13528441 (zwanym dalej dostawcą lub firma) a klient – ​​osoba fizyczna lub prawna, która jako klient zamawia nocleg w pensjonacie (dalej: klient).

 

W przypadku sprzeczności z postanowieniami umów, w tym standardowych umów spółki
oraz postanowienia Ogólnych Warunków, postanowienia tych umów mają pierwszeństwo przed postanowieniami Ogólnych Warunków.

 

Ogólne Warunki stają się częścią umów przedumownych w momencie rozpoczęcia tych negocjacji pomiędzy dostawcą a klientem i częścią umów w momencie ich zawarcia.

 

Artykuł I.

Umowa przedumowna

 

1. Ustalenia przedumowne obejmują zamówienie usług, negocjowanie ich warunków i potwierdzenie ostatecznego zamówienia przez usługodawcę.

 

2. Zamówienie na usługi musi być złożone w formie pisemnej i musi być dla niego jasne, kto je wykonuje i jaki jest ich przedmiot (rodzaj usług, terminy, ceny itp.). Zamówienia należy przesyłać pocztą lub e-mailem na adres pensjonatu rezervace@penzionctyrlistek.cz.

 

3. Podpisując zamówienie, lub potwierdzając email, usługodawca wyraża zgodę na świadczenie zamówionych usług w uzgodnionym zakresie i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy.

 

4. Jeżeli jest klientem, lub przez wyznaczoną przez nią osobę/przedstawiciela zamówione usługi dodatkowe, usługodawca i klient zobowiązani są postępować zgodnie z niniejszym artykułem. Dostawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić dodatkowe żądane usługi, ale nie gwarantuje ich świadczenia.

 

Artykuł II.

Obowiązki umawiających się stron

 

1. Zawierając umowę, usługodawca ma obowiązek zapewnić klientowi określone w umowie usługi, a klient ma obowiązek odebrać te usługi i zapłacić spółce uzgodnioną cenę za ich świadczenie.

 

Artykuł III

Przyjazd na zakwaterowanie

 

1. Przy zakwaterowaniu każdy Gość zobowiązany jest okazać w recepcji pensjonatu dowód osobisty lub inny dokument tożsamości. Po spełnieniu określonych obowiązków prawnych, w tym wypełnieniu karty meldunkowej (zapisu dla obcej policji), recepcja zakwateruje gościa i udzieli mu dalszych informacji na temat zakwaterowania.

 

2. Regulamin zakwaterowania stanowi integralną część niniejszego ogólnego regulaminu.

 

Artykuł IV

Zasady płatności

 

1. Jeżeli Usługodawca żąda kaucji za zamówione usługi, Klient ma obowiązek prawidłowo wpłacić Firmie tę kaucję, tj. w kwocie i terminie wymagalności określonymi w umowie; płatność zaliczki oznacza zaksięgowanie odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym dostawcy, chyba że uzgodniono inaczej. Jeżeli zadatek nie zostanie prawidłowo wpłacony przez klienta, usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania uzgodnionej rezerwacji i zażądania od klienta odpowiednich opłat za anulowanie zgodnie z art. V niniejszych OWU.

 

2. Klient zobowiązany jest zapłacić ustaloną cenę za nocleg. Klient zobowiązuje się zapłacić dokument podatkowy (fakturę) w gotówce po zakończeniu zakwaterowania lub w terminie w niej określonym; o ile nie uzgodniono inaczej, termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia. Wszelkie rozbieżności w dokumencie podatkowym (fakturze) Klient musi zgłosić pisemnie w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania. W przypadku, gdy żądanie dokumentu podatkowego (faktury) zostanie uznane przez usługodawcę za uzasadnione, termin płatności danego dokumentu podatkowego (faktury) ulegnie przesunięciu, a kwota wskazana na żądanym dokumencie podatkowym (fakturze) stanie się wymagalna w terminie określonym w nowo wystawionym dokumencie podatkowym (fakturze) ). Żądanym dokumentem podatkowym (fakturą), w przypadku którego usługodawca uzna roszczenie za bezzasadne, jest kwestionowana kwota należna w terminie wskazanym na żądanym dokumencie podatkowym (fakturze).

 

3. Płatność uważa się za zapłaconą z chwilą zaksięgowania jej na rachunku bankowym Usługodawcy wskazanym w dokumencie podatkowym (fakturze), chyba że uzgodniono inaczej.

 

4. W przypadku zwłoki Klienta w zapłacie za wykonane usługi, Usługodawca ma prawo żądać od Klienta, oprócz zapłaty należności, odsetek za zwłokę w wysokości 0,5% kwoty zadłużenia za każdy dzień opóźnienia począwszy od pierwszego dnia następującego po terminie wymagalności dokumentu podatkowego (faktury) aż do jego zapłaty.

 

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykorzystania dowolnej wpłaty Klienta w celu zaspokojenia jego najstarszego roszczenia/najstarszego roszczenia, jakie ma wobec Klienta po terminie wymagalności. Usługodawca ma prawo wykorzystać zablokowane środki na pokrycie wszystkich niezapłaconych kwot powstałych w trakcie pobytu i po wyjeździe gościa (np. poczęstunek, konsumpcja w restauracji, naruszenie zakazu palenia itp.)

 

Artykuł V.

Zasady anulowania

 

1. Anulowanie oznacza zawsze anulowanie, przełożenie lub modyfikację potwierdzonego zamówienia.

 

2. Klient ma obowiązek złożyć pisemny wniosek o odstąpienie od umowy do osoby, z którą negocjowane były warunki umowy.

 

3. W przypadku rezygnacji z zamówionych i potwierdzonych usług Klient zobowiązany jest uiścić Usługodawcy opłatę za rezygnację zgodnie z warunkami cenowymi danej rezerwacji; Opłaty za anulowanie będą naliczane od ceny za anulowane usługi łącznie z opłatą za anulowanie. VAT w następujący sposób:

 

Do rezerwacji indywidualnych i grupowych
30-14 dni przed przewidywanym przyjazdem kwatery 50% ceny z wpłaconej kaucji,
14-0 dni przed przewidywanym rozpoczęciem zakwaterowania lub w przypadku nieprzybycia 100% wpłaconej zaliczki.

 

W przypadku wcześniejszego zakończenia pobytu nie przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy.
W okresie sylwestrowym zadatek jest w 100% bezzwrotny.

 

4. Na potrzeby niniejszego Regulaminu cena pokoju oznacza cenę za nocleg oraz podatek VAT w wysokości prawnej.

 

Artykuł VI.

Reklamacje serwisowe

 

1. Klient ma obowiązek zgłosić pisemną reklamację usług świadczonych przez Usługodawcę osobie, z którą negocjowane były warunki umowy. Reklamację należy zgłosić niezwłocznie po stwierdzeniu braków w usłudze, nie później jednak niż w następnym dniu po ostatnim dniu, w którym Klient skorzystał z przedmiotowej usługi. Późniejsze reklamacje nie będą uwzględniane.

 

Artykuł VII.

Odstąpienie od umowy

 

1. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy na warunkach i z przyczyn określonych w przepisach prawa lub umowie.

 

2. Usługodawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym (w całości lub w części) w przypadku, gdy Klient naruszy umowę w istotny sposób lub wielokrotnie naruszy jakikolwiek obowiązek wynikający z umowy, lub jeżeli Klient znajduje się w zalega z zapłatą jakiejkolwiek kwoty zadłużenia powyżej 10 dni od terminu wymagalności.

 

Artykuł  VIII.

Jurysdykcja

1. Kwaterowany gość ma prawo skierować propozycję pozasądowego rozstrzygnięcia takiego sporu do wyznaczonego podmiotu w celu pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, którym jest:

Czeska inspekcja handlowa

Inspektorat Centralny – wydział ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: https://adr.coi.cz

 

 

Czeska Inspekcja Handlowa jest organem nadzorczym nadzorującym ochronę konsumentów, działającym zgodnie z ustawą nr 64/1986 Dz.U. o Czeskiej Inspekcji Handlowej, z późniejszymi zmianami, oraz innymi przepisami prawa. Strona internetowa Czeskiej Inspekcji Handlowej to www.coi.cz.

 

2. Zgodnie z postanowieniami § 1837 lit. j) ustawy nr 89/2012 Dz. Kodeks cywilny osobie przebywającej w charakterze konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakwaterowania, jeżeli obiekt noclegowy zapewnia wykonania w wyznaczonym terminie.

 

Artykuł IX.

Zgoda na przesyłanie ofert handlowych

 

1. Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez dostawcę ofert handlowych, co odbywa się zgodnie z ustawą nr 480/2004 Dz.U., dotyczącą niektórych usług społeczeństwa informacyjnego.Klient wyraża zgodę na przesyłanie komunikatów biznesowych na jego adres e-mail, wysyłając formularz zapytania na stronie internetowej dostawcy. Klient ma możliwość odwołania tej zgody w dowolnym momencie.

 

Artykuł X.

Wyższa moc

 

1. Jeżeli usługodawca mimo wszelkich starań nie jest w stanie dotrzymać uzgodnionych warunków na skutek działania siły wyższej, ma on prawo odstąpić od umowy bez dalszych ceregieli, chyba że strony ustalą inaczej. Przez siłę wyższą rozumie się w szczególności szkody w pensjonacie i jego wyposażeniu na skutek klęsk żywiołowych, w przypadku wystąpienia siły wyższej klientowi nie przysługują żadne sankcje ani równorzędne roszczenia wobec usługodawcy.

 

Artykuł XI.

Dalsze ustalenia

 

1. Strony umowy przyjmują do wiadomości, że odpowiedzialność dostawcy, klienta i klientów klienta regulują zasady określone w § 2894 i nast. Ustawa nr 89/2012 Dz.U., Kodeks Cywilny. Szkoda zostanie naprawiona w formie pieniężnej, chyba że strony umowy ustalą inaczej. W przypadku, gdy szkoda została spowodowana przez klientów Klienta, a Klienci nie zapłacą za reklamowaną szkodę, Klient zobowiązuje się zapłacić za tę szkodę w taki sam sposób, jakby sam ją spowodował.

 

2. Dostawca ma prawo żądać zabezpieczenia w formie zaliczki po przybyciu Klienta w formie wystawienia faktury zaliczkowej z terminem płatności 7 dni. Firma zobowiązuje się zwrócić tę kaucję lub jej część klientom w momencie wyjazdu klientów i po uregulowaniu wszelkich roszczeń zgodnie z niniejszym paragrafem.

 

3. Jeżeli firma uzna zachowanie klienta lub jego klientów za rażące naruszenie regulaminu zakwaterowania w pensjonacie, ma prawo, po omówieniu całej sprawy z klientem, zakończyć zakwaterowanie klienta, lub swoich klientów, bez odszkodowania, lub bez ograniczenia prawa do pobierania opłat za zakwaterowanie.

 

4. Klient wyraźnie wyraża zgodę na to, że dostawca jest uprawniony, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa, w szczególności ustawą nr 101/2000 Dz.U. o ochronie danych osobowych oraz zmianie niektórych ustaw, do przetwarzania i przechowywania wszelkie informacje i dane, które mu przekazał w celu realizacji zamówienia.

 

5. Gość przyjmuje do wiadomości, że w biurze znajduje się sejf przeznaczony do przechowywania wartościowych przedmiotów (maksymalna wartość 20 000 CZK). Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie przedmiotów wartościowych pozostawionych luzem w pokoju oraz w pensjonacie poza sejfem.

 

6. Na terenie całego pensjonatu, poza wyznaczonymi miejscami, obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku naruszenia tego zakazu, usługodawca ma prawo obciążyć gości kwotą 100 € za zagrożenie bezpieczeństwa pożarowego i dokładne sprzątanie lokalu.

 

7. Wszystkie kwoty będą podawane w CZK. Kurs wymiany walut obcych ustalany jest na podstawie dziennego kursu wymiany CNB. W przypadku płatności każdą kartą kurs wymiany może różnić się w zależności od kursu stosowanego przez bank, który wydał kartę płatniczą.

 

8. Prowadzący pensjonat ma prawo wykorzystać zablokowane środki na pokrycie wszelkich należności powstałych w trakcie pobytu i po wyjeździe gościa (np. poczęstunek, konsumpcja w restauracji, naruszenie zakazu palenia i inne podobne przypadki)

 

9. Rzeczy osobiste, o których gość zapomni w pensjonacie, zostaną wysłane do gościa Pocztą Czeską na jego koszt (płatność przy odbiorze).

 

10. Jeżeli gość płaci za nocleg gotówką, może zostać poproszony o wpłatę gwarancji w wysokości 100% wartości noclegu przy zameldowaniu.

 

Artykuł XII.

Przepis końcowy

 

  1. OW Handlowe wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2017 r.